18/05/2024
Охрид

Објава бр. 04/18 од 01.06.2018 година за давање под краткотраен закуп на градежно земјиште сопственост на РМ

Предмет на електронското јавно наддавање е градежно  земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Детален Урбанистички план за УЗ 1 Блок 1.2, Блок 1.4 и дел од Блок 3.4, донесен со одлука на Совет на општина Охрид бр. 07-6092/40  од 30.06.2014 година,  со намена Д3 спорт и рекреација – плажа, под краткотраен закуп со времетраење од 5 годиниУрбанистички проект за уредување на плажите на дел од Охридското крајбрежје – потег Студенчишта-Елешец 2002 год. Согласно член 32, став 3 на Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл. на Р.М, бр.4/96, 20/97,18/99 и 53/2001). Се дава согласност на овој урбанистички проект со тех.бр 02/02 од Мај 2002 год.

ОБЈАВАТА во целост преземете ја тука:

ОБЈАВА БРОЈ 04/18 ОД 01.06.2018 ГОДИНА ЗА ДАВАЊЕ ПОД КРАТКОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО НАМЕНА Д3 СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА – ПЛАЖА ПО ПАТ НА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ВО ОПШТИНА ОХРИД