21/05/2024
Охрид

Оглас бр. 02/2020 прибирање на понуди за издавање на времено користење на локации за поставување на урбана опрема

Врз основа на член 80, член 80а и член 81 од Законот за градење ( „Сл.весник на РМ“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13,163/13, 27/14, 28/14,42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16,35/18, 64/18, 168/18,  и „Сл.весник на РСМ“ бр 244/2019 и 18/2020), член 34 од Статутот на општина Охрид, член 36 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/02) , Годишната програма за поставување урбана опрема на подрачјето на општина Охрид за 2020 год. бр. 08-815/5 од 31.01.2020 год. („Сл.гласник на општина Охрид бр. 01/2020), Годишната програма за измена и дополнување Годишната програма за поставување урбана опрема на подрачјето на општина Охрид за 2020 год. бр. 08-4471/19 од 29.05.2020 год. („Сл.гласник на општина Охрид бр. 06/2020,) и Одлуката за утврдување на висината на надоместокот (закупнината) за поставување урбана опрема во општина Охрид за 2020 година со бр. 08-1997/14 од 26.02.2020 година, Градоначалникот на Општина Охрид објавува:

О Г Л А С бр. 02/2020 ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ЛОКАЦИИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА

  

Општина Охрид издава простор за поставување урбана опрема за комерцијално користење. Локациите за поставување на урбаната опрема се за следната намена:

О Г Л А С бр. 02/2020 ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ЛОКАЦИИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА

МАСТОПОЛОЖБА НА ЛОКАЦИИ

ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВУВАЊЕ УРБАНА ОПРЕМА ЗА ПРОДАЖБА НА КНИГИ

ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВУВАЊЕ УРБАНА ОПРЕМА ЗА ПРОДАЖБА НА УМЕТНИЧКИ СЛИКИ

ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ФРИЖИДЕРИ ЗА ПРОДАЖБА НА СЛАДОЛЕД

ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВУВАЊЕ УРБАНА ОПРЕМА ЗА ПРОДАЖБА НА СУВЕНИРИ

ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВУВАЊЕ УРБАНА ОПРЕМА ЗА ПРОДАЖБА НА ХРАНА