18/04/2024
Охрид

Свикана дваесет и петтата седница на Советот на општина Охрид

Дваесет и петтата седница на Советот на општина Охрид е закажана за 14.03.2019 година (четврток) со почеток во 11:00 часот. За седницата предложен е следниот:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

Усвојување на Записникот од 24. седница

 1. Предлог – одлука за усвојување на Годишниот извештај за реализација на Програмата за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид за периодот од 01.01.2018 до 31.12.2018 година.
 2. Предлог – одлука за усвојување на Годишниот извештај за реализација на Програмата за поддршка на локалниот економски развој на општина Охрид за периодот од 01.01.2018 до 31.12.2018 година.
 3. Предлог – одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Охрид за 2018 година.
 4. Предлог – одлука за усвојување на Извештајот за работата на Територијалната противпожарна единица–Охрид за периодот од 01.01. до 31.12.2018 година.
 5. Предлог – одлука за усвојување на Извештајот за работењето на Одделението за даноци за периодот од 01.01. до 31.12.2018 година.
 6. Предлог – одлука за усвојување на Извештајот за работењето на Одделението за комунални такси за периодот од 01.01.2018 до 31.12.2018 година.
 7. Предлог – одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за заштита на животната средина и природата за периодот од 01.01. до 31.12.2018 година.
 8. Предлог – одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за спорт и рекреација за 2018 година.
 9. Предлог – одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Развојната програма за активностите на општина Охрид во областа на образованието за 2018-2020 година за периодот од 01.01.-31.12.2018 година.
 10. Предлог – одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната програма за детска заштита за 2018-2020 година, за период од 01.01-31.12.2018 година.
 11. Предлог – одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за социјална заштита за периодoт од 01.01. до 31.12.201 година.
 12. Предлог – одлука за усвојување на Извештајот за реализација на програмата за културни манифестации и творештво за периодот од 01.01.2018 до 31.12.2018 година.
 13. Предлог – одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за изградба и реконструкција на локални патишта и улици за периодот од 01.01.2018 до 31.12.2018 година.
 14. Предлог – одлука за усвојување на извештајот за реализација на развојната програмаза изградба на системи за водоснабдување за 2018 – 2020 година за периодот од 01.01.2018 до 31.12.2018 година.
 15. Предлог – одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за јавно осветлување за периодот од 01.01. до 31.12.2018 година.
 16. Предлог – одлука за усвојување на извештајот за реализација на развојната програма за изградба на системи за одведување и прeчистување на отпадна вода за 2018 – 2020 година за периодот од 01.01. до 31.12.2018 година.
 17. Предлог – одлука за усвојување на извештајот за реализација на развојната програма за изградба на сообраќајна сигнализација за 2018 – 2020 година за периодот од 01.01.2018 до 31.12.2018 година
 18. Предлог – одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за други комунални услуги за периодот од 01.01.2018 до 31.12.2018 година
 19. Предлог – одлука за усвојување на извештајот за реализација на развојната програма за уредување на градежно земјиште за 2018 – 2020 година за периодот од 01.01.2018 до 31.12.2018 година
 20. Предлог – одлука за усвојување на извештајот за реализација на развојната програма за одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање на режим на сообраќај за 2018 – 2020 година за периодот од 01.01.2018 до 31.12.2018 година
 21. Предлог – одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за одржување јавна чистота за периодот од 01.01.2018 до 31.12. 2018 година
 22. Предлог – одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за одржување и користење на паркови и зеленило за периодот 01.01-31.12.2018 година
 23. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за работа на Советот на општина Охрид за периодот од 01.01. до 31.12.2018 година.
 24. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за работата на Комисијата за еднакви можности помеѓу мажите и жените за периодот од 01.01. до 31.12.2018 година.
 25. Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештајот за слободен пристап до информации од јавен карактер за 2018 година.
 26. Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај и завршна сметка на буџетот на единицата на локалната самоуправа Општина Охрид за 2018 година и Извештајот за годишниот попис за 2018 година.
 27. Предлог- одлука за проширување на средствата на буџетот на општина Охрид за 2019 година.
 28. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за состојбата во областа на јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата за периодот од 01.07. до 31.12.2018 година.
 29. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2018 година на ОУ„Христо Узунов“ – Охрид.
 30. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2018 година на ОУ„Григор Прличев“ – Охрид.
 31. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2018 година на ОУ„Св.Климент Охридски“ – Охрид.
 32. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2018 година на ОУ„Братство – единство“ – Охрид.
 33. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2018 година на ОУ„Кoчо Рацин“ Охрид.
 34. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2018 година на ОУ„Живко Чинго“ с.Велгошти.
 35. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2018 година на ОУ„Ванчо Николески“ с.Лескоец.
 36. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2018 година на ОУ„Св.Наум Охридски“ с. Пештани.
 37. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2018 година на ОМУ„Методи Патче“ – Охрид.
 38. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2018 година на ОСУ„Св. Климент Охридски“ – Охрид.
 39. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2018 година на СОСУ„Св. Кирил и Методиј“ – Охрид.
 40. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2018 година на ОЕМУЦ„Св.Наум Охридски“ – Охрид.
 41. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2018 година на ОУТУ„ Ванчо Питошески“ – Охрид.
 42. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2018 година на ЈОУДГ за деца „Јасна Ристеска“ – Охрид.
 43. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за усвојување на Годишниот извештај за работа на ОЈУ Отворен граѓански универзитет за доживотно учење „Кузман Шапкарев“ – Охрид за 2017/2018 година.
 44. Предлог-одлука за усвојување на Финансискиот извештај и Годишниот извештај за работењето на МЈП„Проаква“- Струга, Работна Единица Водовод – Охрид за периодот од 01.01. до 31.12.2018 година и Финансискиот извештај на МЈП „Проаква“ Струга за периодот од 01.01 до 31.12.2018.
 45. Предлог-одлука за усвојување на Годишната сметка за работата на ЈП„Билјанини извори“ – Охрид за 2018 година.
 46. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот од работењето и остварените резултати на ЈП „Грaдски гробишта“ – Охрид за периодот од 01.01. до 31.12.2018 година.
 47. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за остварените резултати од работењето на ЈП „Охридски комуналец“ – Охрид за периодот од 01.01. до 31.12.2018 година.
 48. Предлог-одлука за усвојување на Годишната сметка и Извештајот за работењето на ЈП „Нискоградба Охрид“ – Охрид за 2018 година.
 49. Предлог-одлука за усвојување на Извештај од работењето и остварените резултати на ЈП Градски Пазар – Охрид за периодот од 01.01.2018 до 31.12.2018.
 50. Предлог- одлука за усвојување на Програмата за работа на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во општина Охрид за 2019 година.
 51. Предлог- одлука за донесување на Правилникот за субвенционирање (начинот и видот) на опрема и услуги во локалното земјоделство и сточарство.
 52. Предлог- одлука за утврдување рокови за спроведување мерки за финансиска поддршка и субвенционирање на трошоци за културна и туристичка промоција на градот Oхрид.
 53. Предлог- Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Охрид за 2019-2020 г.