24/07/2024
Охрид

Свикана триесет и првата седница на Советот на Општина Охрид

Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 10/19), претседателот на Советот донесува:

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СВИКУВАЊЕ НА ТРИЕСЕТ И ПРВАТА СЕДНИЦА
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

ЈА СВИКУВАМ триесет и првата седница на Советот на општина Охрид на ден 26.09.2019 година  со почеток во 11:00 часот.

Седницата ќе се одржи во зградата на Општина Охрид.

За седницата го предлагам следниот:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

Усвојување на Записникот од 27 седница и 30 седница

 1. Предлог-одлука за усвојување на годишниот извештај за работата и материјално–финансиското работење на ОМУ„Методи Патче“-Охрид за учебната 2018/2019 годин
 2. Предлог- одлука за усвојување на годишниот извештај за работата и материјално – финансиското работење на ОУ„Братство – Единство“ – Охрид за учебната 2018/2019 година.
 3. Предлог- одлука за усвојување на годишниот извештај за работата и материјално – финансиското работење на ОУ„Ванчо Николески“ с.Лескоец за учебната 2018/2019 година.
 4. Предлог- одлука за усвојување на годишниот извештај за работата и материјално–финансиското работење на ОУ„Григор Прличев“ – Охрид за учебната 2018/2019 година.
 5. Предлог-одлука за усвојување на годишниот извештај за работата и материјално–финансиското работење на ОУ„ЖивкоЧинго“ с. Велгошти за учебната 2018/2019 година.
 6. Предлог- одлука за усвојување на годишниот извештај за работата иматеријално – финансиското работење на ОУ„Кочо Рацин“ – Охрид за учебната 2018/2019 година.
 7. Предлог- одлука за усвојување на годишниот извештај за работата и материјално–финансиското работење на ОУ„Св. Климент Охридски“ – Охрид за учебната 2018/2019 година.
 8. Предлог- одлука за усвојување на годишниот извештај за работата и материјално –финансиското работење на ОУ „Св. Наум Охридски“ с. Пештани за учебната 2018/2019 година.
 9. Предлог-одлука за усвојување на годишниот извештај за работата и материјално–финансиското работење на ОУ„Христо Узунов“- Охрид за учебната 2018/2019 година.
 10. Предлог- одлука за усвојување на годишниот извештај за работата и материјално –финансиското работење на ОЕМУЦ „Св.Наум Охридски“ – Охрид за учебната 2018/ 2019 година.
 11. Предлог-одлука за усвојување на годишниот извештај за работата и материјално –финансиското работење на ОСУ„Св. Климент Охридски“ – Охрид за учебната 2018/ 2019 година.
 12. Предлог- одлука за усвојување на годишниот извештај за работата и материјално –финансиското работење на ОУТУ„Ванчо Питошески“ – Охрид за учебната 2018/2019 година.
 13. Предлог- одлука за усвојување на годишниот извештај за работата и материјално – финансиското работење на СОСУ„Св.Ккирил и Методиј“ -Охрид за учебната 2018/ 2019 година.
 14. Предлог – одлука за усвојување на годишниот извештај за работа на Јавната општинска установа за деца детска градинка „Јасна Ристеска“ – Охрид за учебната 2019/2020    година.
 15. Предлог- одлука за усвојување на годишната програма за работа на ОМУ„Методи Патче“ – Охрид за учебната 2019/2020 година.
 16. Предлог-одлука за усвојување на годишната програма за работа на ОУ„Братство – Единство“ – Охрид за учебната 2019/2020 година.
 17. Предлог- одлука за усвојување на годишната програма за работа на ОУ„Ванчо Николески“ с.Лескоец за учебната 2019/2020 година
 18. Предлог- одлука за усвојување на годишната програма за работа на ОУ„Григор Прличев“ – Охрид за учебната 2019/2020 година.
 19. Предлог- одлука за усвојување на годишната програма за работа на ОУ„Живко Чинго“ Велгошти за учебната 2019/2020 година
 20. Предлог- одлука за усвојување на годишната програма за работа на ОУ „КочоРацин“ –Охрид за учебната 2019/2020 година.
 21. 21. Предлог- одлука за усвојување на годишната програма за работа на ОУ„Св. Климент Охридски“ – Охрид за учебната 2019/2020 година.
 22. Предлог- одлука за усвојување на годишната програма за работа на ОУ„Св.Наум Охридски“ с.Пештани за учебната 2019/2020 година.
 23. Предлог- одлука за усвојување на годишната програма за работа на ОУ„Христо Узунов“ – Охрид за учебната 2019/2020 година
 24. Предлог-одлука за усвојување на годишната програма за работа на ОЕМУЦ „Св.Наум Охридски“ – Охрид за учебната 2019/2020 година.
 25. Предлог – одлука за усвојување на годишната програма за работа на ОСУ „Свети Климент Охридски“ – Охрид за учебната 2019/2020 година.
 26. Предлог- одлука за усвојување на годишната програма за работа на ОУТУ„Ванчо Питошески“ – Охрид за учебната 2019/2020 година.
 27. Предлог-одлука за усвојување на годишната програма за работа на СОСУ„Св. Кирил и Методиј“ – Охрид за учебната 2019/2020 година.
 28. Предлог – одлука за усвојување на годишната програма за работа на ЈОУДГ„Јасна Ристеска“ – Охрид за учебната 2019/2020 година.
 29. Предлог -одлука за усвојување на годишната програма за работа на ОЈУ„Кузман Шапкарев“ – Охрид за 2019/2020 година.
 30. Предлог-одлука за усвојување на програмата за одбележување значајни настани и истакнати личности со спомен-обележја за период од пет години (септември 2019 – септември 2024).
 31. Предлог – одлука за давање согласност на одлуката за утврдување на работното време на вработените во Јавната општинска установа за деца -детска градинка „Јасна Ристеска“- Охрид.
 32. Предлог- одлука за усвојување на финансискиот извештај на МЈП„Проаква“ – Струга Р.Е. „Водовод“ – Охрид за периодот од 01.01. до 30.06.2019 година.
 33. Предлог – одлука за усвојување на годишниот извештај за спроведување на утврдените тарифи – водоснабдување за 2018 година на МЈП „Проаква“ – Р.Е. Водовод Охрид.
 34. Предлог- одлука за измени на план за вработување за 2019 година на ЈП „Билјанини Извори“ Охрид.
 35. Предлог – одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу општина Охрид и општина Дебрца.
 36. Предлог-одлука за определување на ширина на крајбрежен појас на дел од река Чардашница, која ја тангира границата на општ акт за село Велгошти КО Велгошти, општина Охрид.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател,

 Живка Ангелоска