Водата во Струга е безбедна за пиење

Од ЈЗУ Центарнза јавно здравје Охрид, информираат дека состојбата со водата за пиење од Градскиот водовод во Струга и селата приклучени на градски водовод е нормализирана, односно, денешните (07.12.2017) наоди од физицко-хемиска и микробиолошка анализа на водата за пиење покажуваат дека водата е здравствено безбедна за пиење.

Наодите се доставени до соодветните инспекциски служби за натамошно постапување.