Закажана 14-та седница на Советот на општина Дебрца

14–та седница на Советот на општината Дебрца ќе се одржи во петок (24.08.2018) со почеток во 13:00 часот. За седницата предложен е следниот:

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

 1. Усвојување на Записникот од 13-та седница на Советот на општина Дебрца;
 2. Предлог – Одлука за утврдување на приоритет на проект – Основен поркт за изградба на Фекална канализација во с.Волино;
 3. Предлог – Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата – изградба на фекална канализација во село Волино;
 4. Предлог – Одлука за утврдување на приоритет на проект – Основен проект за реконструкција на локален пат од с.Белчишта до манастир св. Богородица, с.Злести општина Дебрца;
 5. Предлог – Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата – реконструкција на локален пат од с.Белчишта до манастир св. Богородица, с.Злести општина Дебрца;
 6. Предлог – Одлука за утврдување на приоритет на проект – реконструкција на локален пат за поврзување на село Арбиново со село Лактиње, општина Дебрца;
 7. Предлог – Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата – реконструкција на локален пат за поврзување на село Арбиново со село Лактиње, општина Дебрца;
 8. Предлог – Одлука за давање согласност на Програмата за работа и развој за 2018 година на Јавното претпријатие за Комунална дејност „Дебрца“ Белчишта;
 9. Предлог – Одлука за усвојување на Годишен план за вработување за 2018 година на ЈП за комунална дејност „Дебрца“;
 10. Предлог – Одлука за давање согласност на инвестициона програма за 2018 година на Јавното претпријатие за комунална дејност „Дебрца“ Белчишта;
 11. Предлог – Одлука за давање согласност на Кварталниот извештај за работењето на ЈП за Комунална дејност Дебрца за период од 01.04.2017 – 30.06.2017 година;
 12. Предлог – Одлука за давање согласност на Кварталниот извештај за работењето на ЈП за Комунална дејност Дебрца за период од 01.07.2017 – 30.09.2017 година;
 13. Предлог – Одлука за давање согласност на Кварталниот извештај за работењето на ЈП за Комунална дејност Дебрца за период од 01.10.2017 – 31.12.2017 година;
 14. Предлог – Одлука за давање согласност на Годишната сметка за работењето на ЈП за комунална дејност „Дебрца“ за 2017 година.
 • Советнички прашања