20/06/2024
Охрид

Известување од Општина Охрид за корисниците на урбана опрема

Се повикуваат корисниците на урбана опрема коишто имаат склучено договор со општина Охрид за поставување на урбана опрема, во најкраток можен рок да ги подмират обврските и да прибават одобренија за поставување на урбана опрема.

Физичките и правните лица коишто немаат склучено договори за поставување на урбана опрема, да поднесат барање за издавање на одобрение за поставување на урбана опрема.

Доколку физичките и правните лица не постапат по горенаведеното, општина Охрид ќе пристапи кон отстранување на нелегално поставената урбана опрема.