ОУ „Кочо Рацин“ Охрид е добитник на награда Европска ознака на квалитет

ОУ „Кочо Рацин”Охрид е добитник на награда Европска ознака на квалитет. Наградата е доделена за работата во Etwining (во́ рамки на К +)преку активностите на проектот „Нок со Андерсен”, во координациjа со одделенската наставничка Виолета Петковска.

Со оваа награда учениците и училиштето се признаени на Наjвисоко Европско Ниво.