18/04/2024
Охрид

Решение за доделување награди за талентирани ученици

Врз основа на член 50 од Законот за Локална самоуправа член 34 од Статутот на општина Охрид, согласно Г2 програмата за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид за 2022 година точка 1. 5- Фонд за иновации, Правилникот број 08-2982/8 од 15.03.2022 и Јавниот повик број 09-2232/3 од 29.03.2022, а со цел поттикнување  на иновативните идеи од областа на технологијата, унапредување на технолошкиот процес како и заштитата на животната средина, а врз основа на записникот број 26-2232/4 од 13.07.2022 и Предлог извештајот бр.26-2232/5 од 13.07.2022, Градоначаникот го донесе следното:

РЕШЕНИЕ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НАГРАДИ ЗА ТАЛЕНТИРАНИ УЧЕНИЦИ


WebOhrid / 21.07.2022 / Општина Охрид