22/06/2024
Охрид

Решение за доделување стипендии

Врз основа на член 50, став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа „(Сл.весник на РМ“ бр.5/02), член 34, став 1 точка 15 од Статутот на Општина Охрид („Службен гласник на општина Охрид“ бр.8/07, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14 и 15/20), Меморандумот за соработка број 09-4844/1 од 07.04.2022 година, склучен помеѓу општина Охрид и Универзитет за туризам и менаџмент, Скопје, Правилникот за начинот, критериумите и постапката за доделување на 15 стипендии за додипломски студии на жители на општина Охрид кои имаат намера да студираат на Универзитетот за туризам и менаџмент Скопје број 09-9098/1 од 27.06.2022 година, јавниот повик за пројавување на интерес за доделување на 15 стипендии за додипломски студии на жители на општина Охрид кои имаат намера да студираат на Универзитетот за туризам и менаџмент Скопје, број 09-9098/2 од 27.06.2022 година, како и Записникот со предлог од Секторот за образование, детска, здравствeна и социјална заштита при општина Охрид број 28-9098/3 од 19.07.2022 година,  Градоначалникот на Општина Охрид го донесе следното:

РЕШЕНИЕ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИИ


WebOhrid / 21.07.2022 / Општина Охрид