18/06/2024
Охрид

Соопштение за спроведување на јавен увид на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште и пристапен пат на КП 333/2 и делови од КП 332 и КП 333/1, КО Лескоец

Се известуваат граѓаните на Општина Охрид дека се организра Јавен увид по УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА ФОТО – НАПОНСКИ ПАНЕЛИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА КОИ СЕ ГРАДАТ НА ЗЕМЈИШТЕ И ПРИСТАПЕН ПАТ НА КП 333/2 И ДЕЛОВИ ОД КП 332 И КП 333/1, КО ЛЕСКОЕЦ, ОПШТИНА ОХРИД, со 185/22 изработен од РЕСУРС ЛТДИ д.о.о.е.л.

Проектниот опфат на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА ФОТО – НАПОНСКИ ПАНЕЛИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА КОИ СЕ ГРАДАТ НА ЗЕМЈИШТЕ И ПРИСТАПЕН ПАТ НА КП 333/2 И ДЕЛОВИ ОД КП 332 И КП 333/1, КО ЛЕСКОЕЦ, ОПШТИНА ОХРИД е опфатен во рамките на урбаниот опфат на Услови за планирање на просторот, тех.бр. Y42022. од Агенција за планирање на просторот,  Решение за Услови за планирање на просторот, арх.бр. УП1-15 13/2023 од 28.04.2023 год. од Министерство за животна средина и просторно планирање – Сектор за просторно планирање.

Површината на проектниот опфат изнесува 2,111 ха. 

ЈАВЕН УВИД

На УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА ФОТО – НАПОНСКИ ПАНЕЛИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА КОИ СЕ ГРАДАТ НА ЗЕМЈИШТЕ И ПРИСТАПЕН ПАТ НА КП 333/2 И ДЕЛОВИ ОД КП 332 И КП 333/1, КО ЛЕСКОЕЦ, ОПШТИНА ОХРИД, со 185/22 изработен од РЕСУРС ЛТДИ д.о.о.е.л., надлежниот орган во електронска форма го става на увид на јавноста со објавување на службената web страна на Општина Охрид https://www.ohrid.gov.mk/ и на официјалната страна од е-урбанизам https://www.e-urbanizam.mk за да може да се доставуваат евентуални забелешки, секој работен ден од 08.30 до 13.30 во просториите на Општина Охрид, Сектор за урбанизам од 18.10 до 02.11.2023 г.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА ФОТО – НАПОНСКИ ПАНЕЛИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА КОИ СЕ ГРАДАТ НА ЗЕМЈИШТЕ И ПРИСТАПЕН ПАТ НА КП 333/2 И ДЕЛОВИ ОД КП 332 И КП 333/1, КО ЛЕСКОЕЦ, ОПШТИНА ОХРИД

ИНТЕРЕН ОГЛАС


WebOhrid / 18.10.2023 / Општина Охрид