Јавна презентација и јавна расправа по нацрт извештајот за статегиска оцена на влијанието на животната средина за детален урбанистички план за измени и дополнувања на ДУП за УЗ 8, дел од УБ 8.1 – опфат 1, КО Охрид 2

Врз основа на чл.69 од Законот за животна средина (Службен весник на Р.М. бр. 53/05,81/05,24/07,159/08,83/09,48/10, 51/11, 123/12, 93/13,42/14, 44/15,129/15 и

Read more

Градоначалникот Георгиески направи увид на градежните активности од тековните инфраструктурни проекти

Градоначалникот Константин Георгиески денеска направи увид на градежните активности во рамки на поголемите проекти за реконструкција на сообраќајната инфраструктура во

Read more

Изјава на градоначалникот Георгиески за ребалансот на буџетот на Општина Охрид

Градоначалникот Константин Георгиески во изјава за медиумите образложи детали во врска со ребалансот на општинскиот буџет, кој денеска беше усвоен

Read more