Јавна презентација и јавна расправа по нацрт извештајот за стратегиска оцена на влијанието на животната средина за ЛУПД за ГП 1 КП бр. 1544/1 КО Трпејца

Врз основа на чл.69 од Законот за животна средина (Службен весник на Р.М. бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10,

Read more

Известување за јавно отварање на понуди за јавен оглас бр. 01/2021 за доделување на дозволи за вршење на линиски превоз Охрид-Трпејца-Св.Наум-Охрид

Комисијата за спроведување на постапка за добивање на дозволи за вршење на општински линиски превоз за линија Охрид-Трпејца-Св. Наум-Охрид, јавен

Read more