Мобилни тимови ќе пружаат здравствени услуги во Охрид

Градоначалникот Константин Георгиески присуствуваше на промоција на прекуграничниот проектот „Cross 4 all” што Општина Охрид го имплементира во соработка со

Read more

Конкурс за прибирање на барања за користење на средства од буџетот на Општина Охрид

Општина Охрид согласно Одлуката за спроведување на мерки за субвенционирање на трошоци за користење на спортски терени на ЈП ,,Билјанини

Read more

Јавна презентација и јавна расправа по нацрт извештајот за статегиска оцена на влијанието на животната средина за детален урбанистички план за измени и дополнувања на ДУП за УЗ 8, дел од УБ 8.1 – опфат 1, КО Охрид 2

Врз основа на чл.69 од Законот за животна средина (Службен весник на Р.М. бр. 53/05,81/05,24/07,159/08,83/09,48/10, 51/11, 123/12, 93/13,42/14, 44/15,129/15 и

Read more

Градоначалникот Георгиески направи увид на градежните активности од тековните инфраструктурни проекти

Градоначалникот Константин Георгиески денеска направи увид на градежните активности во рамки на поголемите проекти за реконструкција на сообраќајната инфраструктура во

Read more