Јавна презентација и јавна расправа по нацрт извештајот за стратегиска оцена на влијанието на животната средина за ЛУПД за ГП 1 КП бр. 1544/1 КО Трпејца

Врз основа на чл.69 од Законот за животна средина (Службен весник на Р.М. бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10,

Read more

Ногачески: Прокиснувањето во балон салата е од тоа што многу “квалитетно” бил изработен покривот

Градоначалникот на општина Дебрца, Зоран Ногачески, испрати реакција во врска со соопштението од ВМРО-ДПМНЕ Дебрца. „После долго време сте се

Read more

Јавен оглас бр. 01/2021 за доделување на дозвола за вршење на општински линиски превоз за линија Охрид-Св.Наум-Охрид

Врз основа на Одлуката за вршење општински линиски превоз на патници во Општина Охрид бр. 09–7951/10 донесена од општинскиот  Совет  на ден 11.06.2015

Read more

Одлука за спроведување на стратегиска оцена за планскиот документ стратегија за развој на туризмот во општина Охрид, плански период (2020-2025)

Врз основа на член 65 став(6) од Законот за животна средина („Сл.весник на РМ “ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 48/10,

Read more