22/06/2024
Македонија

Во недела започнува зимското сметање на времето

Летното сметање на времето во 2018 година се завршува на 28 октовмри во 03h 00min 00s, така што со поместување за еден час наназад времето во 03h 00min 00s се смета како 02h 00min 00s.

Часот кој на 28 октомври 2018 година, поради поместувањето еден час наназад се појавува два пати помеѓу 02h 00min 00s и 03h 00min 00s се означува првиот пат како час 2А, а вториот пат како час 2Б.

Одлуката за денот и моментот на воведувањето и денот и моментот на завршувањето на летното сметање на времето во 2018 година е објавена во Службен Весник на Република Македонија број 52 од 22 март 2018 година.