Јавни анкети и јавни презентации по Предлог – Урбанистичкиот план за Волино, Злести, Издеглавје и Климештани

Соопштение: Јавна анкета и јавна презентација по Предлог – Урбанистичкиот план за с. Волино

Врз основа на член 35 став 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 13 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/2016 и 163/2016), Општина Дебрца, го дава следното:

С О О П Ш Т Е Н И Е

 Се известуваат граѓаните, правните лица од просторот опфатен со Урбанистички план за село Волино,  КО Волино, Општина Дебрца, државната управа, научните и стручните организации, Општина Дебрца, организира:

ПОВТОРНА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА

По предлог – УПС за село Волино, Општина Дебрца, кој опфаќа простор од 71,55 ха, со следните граници:

Граници на опфатот се:

УПС ВОЛИНО
  X Y
СЕВЕР 479080.43 564683.48
ИСТОК 479196.76 563661.58
ЈУГ 478097.95 563426.36
ЗАПАД 477789.15 564151.01

Повторната Јавната анкета и јавната презентација по Предлог – Урбанистичкиот план за село Волино, КО Волино, Општина Дебрца со тех.бр. 0801-03-07/16 од 03/2018  год., изработен од “Иванов Инженеринг” – ДООЕЛ, Битола, ќе се спроведе со излагање на Предлог планот во просториите на Општина Дебрца.

Јавната анкета ќе трае 5(пет) работни дена и тоа од 23.03.2018 год. до 29.03.2017 год., секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот.

Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.

Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 29.03.2018 година (четврток) во 12:00 часот во просториите на Општина Дебрца.

Соопштение: Јавна анкета и јавна презентација по Предлог – Урбанистичкиот план за с. Климештани

Врз основа на член 35 став 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 13 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/2016 и 163/2016), Општина Дебрца, го дава следното:

С О О П Ш Т Е Н И Е

Се известуваат граѓаните, правните лица од просторот опфатен со Урбанистички план за село Климештани,  КО Климештани, Општина Дебрца, државната управа, научните и стручните организации, Општина Дебрца, организира:

ПОВТОРНА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА

  По предлог – УПС за село Климештани, Општина Дебрца, кој опфаќа простор од 19,55 ха, со следните граници:

  Граници на опфатот се:

УПС КЛИМЕШТАНИ
  X Y
СЕВЕР 480865.66 568351.31
ИСТОК 481305.8 567925.68
ЈУГ 480759.72 567676.39
ЗАПАД 480614.68 567996.75

Повторната Јавната анкета и јавната презентација по Предлог – Урбанистичкиот план за село Климештани, КО Климештани, Општина Дебрца со тех.бр. 0801-07-02/16 од 03/2018 год., изработен од “Иванов Инженеринг” – ДООЕЛ, Битола, ќе се спроведе со излагање на Предлог планот во просториите на Општина Дебрца.

Јавната анкета ќе трае 5(пет) работни дена и тоа од 23.03.2018 год. до 29.03.2017 год., секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот.

Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.

 Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 29.03.2018 година (четврток) во 12:00 часот во просториите на Општина Дебрца.

 Соопштение: Јавна анкета и јавна презентација по Предлог – Урбанистичкиот план за с. Злести

Врз основа на член 35 став 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 13 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/2016 и 163/2016), Општина Дебрца, го дава следното:

С О О П Ш Т Е Н И Е

Се известуваат граѓаните, правните лица од просторот опфатен со Урбанистички план за село Злести,  КО Злести, Општина Дебрца, државната управа, научните и стручните организации, Општина Дебрца, организира:

ПОВТОРНА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА

 По предлог – УПС за село Злести, Општина Дебрца, кој опфаќа простор од 66,11 ха, со следните граници:

Граници на опфатот се:

УПС ЗЛЕСТИ
  X Y
СЕВЕР 485 357.335 572 280.067
ИСТОК 486 568.155 571 158.074
ЈУГ 486 349.361 570 041.816
ЗАПАД 485 355.124 572 240.039

Повторната Јавната анкета и јавната презентација по Предлог – Урбанистичкиот план за село Злести, КО Злести, Општина Дебрца со тех.бр. 0801-05-01/16 од 03/2018 год., изработен од “Иванов Инженеринг” – ДООЕЛ, Битола, ќе се спроведе со излагање на Предлог планот во просториите на Општина Дебрца.

Јавната анкета ќе трае 5(пет) работни дена и тоа од 23.03.2018 год. до 29.03.2017 год., секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот.

Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.

Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 29.03.2018 година (четврток) во 12:00 часот во просториите на Општина Дебрца.

Соопштение: Јавната анкета и јавна презентација по Предлог – Урбанистичкиот план за село Издеглавје

Врз основа на член 35 став 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 13 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/2016 и 163/2016), Општина Дебрца, го дава следното:

С О О П Ш Т Е Н И Е

Се известуваат граѓаните, правните лица од просторот опфатен со Урбанистички план за село Издеглавје,  КО Издеглавје, Општина Дебрца, државната управа, научните и стручните организации, Општина Дебрца, организира:

ПОВТОРНА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА

 По предлог – УПС за село Издеглавје, Општина Дебрца, кој опфаќа простор од 29,97 ха, со следните граници:

Граници на опфатот се:

УПС ИЗДЕГЛАВЈЕ
  X Y
СЕВЕР 485272.43 577640.81
ИСТОК 486616.41 576935.49
ЈУГ 486398.9 576702.05
ЗАПАД 484935.02 577415.73

Повторната Јавната анкета и јавната презентација по Предлог План УПС Издеглавје, КО Издеглавје, Општина Дебрца со тех.бр. 0801-06-02/16 од 03/2018 год., изработен од “Иванов Инженеринг” – ДООЕЛ, Битола, ќе се спроведе со излагање на Предлог планот во просториите на Општина Дебрца,

 Јавната анкета ќе трае 5(пет) работни дена и тоа од 23.03.2018 год. до 29.03.2017 год., секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот.

Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.

 Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 29.03.2018 година (четврток) во 12:00 часот во просториите на Општина Дебрца.