Известувања во врска со постапката за донесување урбанистички планови за селата Косел, Рамне и Сирула

Општина Охрид согласно Законот за урбанистичко планирање има отпочнато постапка за донесување на Урбанистички план за село Косел, Урбанистички план

Read more

Известување за жителите на селата Свиништа, Завој, Опеница, Косел, Куратица и Речица

Врз основа на добиените известувања од Агенцијата за храна и ветринарство-Сектор за инспекциски надзор на Република Северна Македонија, Инспекторатот при

Read more